اخرین سیگنال های پر سود

سیگنال ها

مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-PSL
صرافی : kucoin
قیمت : 0.000884
تاریخ : 1401/05/12 | 15:10
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 369.23 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-UNI3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.5127
تاریخ : 1401/05/12 | 14:50
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 161.61 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-FTM3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0345
تاریخ : 1401/05/12 | 13:35
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 92.73 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-XDB
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0311807
تاریخ : 1401/05/12 | 13:20
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 1.03 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-FRA
صرافی : kucoin
قیمت : 0.008485
تاریخ : 1401/05/12 | 13:00
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 35.76 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-VET3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.3994
تاریخ : 1401/05/12 | 10:00
فروش : 0.4101
تاریخ : 1401/05/12 | 10:30
بسته شده

4.63 %
USDT-HORD
صرافی : kucoin
قیمت : 0.01586
تاریخ : 1401/05/12 | 09:50
فروش : 0.01627
تاریخ : 1401/05/12 | 10:15
بسته شده

4.94 %
USDT-ALPACA
صرافی : kucoin
قیمت : 0.3156
تاریخ : 1401/05/12 | 08:55
فروش : 0.3273
تاریخ : 1401/05/12 | 12:10
بسته شده

5.82 %
USDT-H3RO3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0026
تاریخ : 1401/05/12 | 07:55
فروش : 0.00267
تاریخ : 1401/05/12 | 10:10
بسته شده

4.25 %
USDT-EOS3S
صرافی : kucoin
قیمت : 1.7341
تاریخ : 1401/05/12 | 07:50
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 4.15 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-LBP
صرافی : kucoin
قیمت : 0.002248
تاریخ : 1401/05/12 | 07:45
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 211.30 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-BFC
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0825
تاریخ : 1401/05/12 | 05:45
فروش : 0.08954
تاریخ : 1401/05/12 | 15:05
بسته شده

9.29 %
USDT-APE3L
صرافی : kucoin
قیمت : 1.5037
تاریخ : 1401/05/12 | 05:15
فروش : 1.6217
تاریخ : 1401/05/12 | 06:55
بسته شده

12.87 %
USDT-LUNA
صرافی : kucoin
قیمت : 2.0121
تاریخ : 1401/05/12 | 05:10
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 250.97 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-APE3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.7646
تاریخ : 1401/05/12 | 05:05
فروش : 0.7993
تاریخ : 1401/05/12 | 05:20
بسته شده

8.85 %
USDT-MATIC3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.015115
تاریخ : 1401/05/12 | 04:55
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 61.77 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-FRA
صرافی : kucoin
قیمت : 0.00974
تاریخ : 1401/05/12 | 04:35
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 18.27 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-AAVE3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.001438
تاریخ : 1401/05/12 | 04:30
فروش : 0.001573
تاریخ : 1401/05/12 | 14:00
بسته شده

11.22 %
USDT-SOL3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.000753
تاریخ : 1401/05/12 | 04:25
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 59.68 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-NEAR3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.151997
تاریخ : 1401/05/12 | 03:40
فروش : 0.158522
تاریخ : 1401/05/12 | 04:40
بسته شده

8.69 %

برنز

500,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 30 روزه (1ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

نقره ای

1,500,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 90 روزه (3ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

طلایی

3,000,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 180 روزه (6ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

برنز حرفه ای

5,500,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 30 روزه (1ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

نقره ای حرفه ایی

16,000,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 90 روزه (3ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

طلایی حرفه ایی

30,000,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 180 روزه (6ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک
مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-ALPACA
صرافی : kucoin
قیمت : 0.3581
تاریخ : 1401/05/12 | 02:05
فروش : 0.3671
تاریخ : 1401/05/12 | 03:20
بسته شده

4.82 %
USDT-CLH
صرافی : kucoin
قیمت : 0.007283
تاریخ : 1401/05/12 | 01:55
فروش : 0.007616
تاریخ : 1401/05/12 | 12:35
بسته شده

7.57 %
USDT-SWINGBY
صرافی : kucoin
قیمت : 0.00472
تاریخ : 1401/05/12 | 01:10
فروش : 0.00485
تاریخ : 1401/05/12 | 02:20
بسته شده

0.00 %
USDT-FTG
صرافی : kucoin
قیمت : 0.01525
تاریخ : 1401/05/12 | 00:15
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 34.37 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-VET3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.4583
تاریخ : 1401/05/12 | 00:05
فروش : 0.4851
تاریخ : 1401/05/12 | 06:00
بسته شده

10.58 %
USDT-VR
صرافی : kucoin
قیمت : 0.02306
تاریخ : 1401/05/11 | 23:50
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 27.95 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-TXA
صرافی : kucoin
قیمت : 0.6484
تاریخ : 1401/05/11 | 23:45
فروش : 0.6701
تاریخ : 1401/05/12 | 02:15
بسته شده

9.49 %
USDT-GMT3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.7601
تاریخ : 1401/05/11 | 23:40
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 69.97 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-JASMY3L
صرافی : kucoin
قیمت : 2.1723
تاریخ : 1401/05/11 | 23:35
فروش : 2.2745
تاریخ : 1401/05/12 | 10:35
بسته شده

8.11 %
USDT-ZCX
صرافی : kucoin
قیمت : 0.2028
تاریخ : 1401/05/11 | 23:30
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 45.08 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-ROAR
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0183
تاریخ : 1401/05/11 | 23:00
فروش : 0.02097
تاریخ : 1401/05/12 | 07:10
بسته شده

18.38 %
USDT-PSTAKE
صرافی : kucoin
قیمت : 0.1668
تاریخ : 1401/05/11 | 22:25
فروش : 0.1759
تاریخ : 1401/05/11 | 22:40
بسته شده

5.83 %