اخرین سیگنال های پر سود

سیگنال ها

مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-NMR
صرافی : binance
قیمت : 17.8
تاریخ : 1401/04/30 | 09:55
فروش : 18.29
تاریخ : 1401/04/30 | 11:30
بسته شده

4.21 %
USDT-LUNA
صرافی : binance
قیمت : 1.8224
تاریخ : 1401/04/30 | 07:30
فروش : 1.8733
تاریخ : 1401/05/01 | 07:35
بسته شده

6.88 %
USDT-PNT
صرافی : binance
قیمت : 0.2918
تاریخ : 1401/04/30 | 07:25
فروش : 0.3017
تاریخ : 1401/04/30 | 19:00
بسته شده

8.67 %
USDT-BTCUP
صرافی : binance
قیمت : 5.851
تاریخ : 1401/04/30 | 07:20
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 66.88 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-VTHO
صرافی : binance
قیمت : 0.001714
تاریخ : 1401/04/30 | 04:50
فروش : 0.001857
تاریخ : 1401/04/31 | 21:35
بسته شده

11.26 %
USDT-MFT
صرافی : binance
قیمت : 0.004648
تاریخ : 1401/04/30 | 03:50
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 195.01 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-STMX
صرافی : binance
قیمت : 0.00797
تاریخ : 1401/04/30 | 03:35
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 97.62 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-ARPA
صرافی : binance
قیمت : 0.03734
تاریخ : 1401/04/30 | 00:45
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 53.08 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-FORESTPLUS
صرافی : kucoin
قیمت : 0.006732
تاریخ : 1401/04/29 | 23:20
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 10.55 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-ARX
صرافی : kucoin
قیمت : 0.002645
تاریخ : 1401/04/29 | 23:15
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 146.34 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-BIFI
صرافی : kucoin
قیمت : 0.01153
تاریخ : 1401/04/29 | 22:45
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 194.80 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-APE3L
صرافی : kucoin
قیمت : 1.3171
تاریخ : 1401/04/29 | 22:30
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 77.66 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-PYR
صرافی : kucoin
قیمت : 4.24
تاریخ : 1401/04/29 | 22:25
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 77.17 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-GMT3L
صرافی : kucoin
قیمت : 1.0773
تاریخ : 1401/04/29 | 22:25
فروش : 1.1066
تاریخ : 1401/04/31 | 05:50
بسته شده

6.18 %
USDT-XCUR
صرافی : kucoin
قیمت : 0.07464
تاریخ : 1401/04/29 | 21:30
فروش : 0.07804
تاریخ : 1401/04/30 | 17:10
بسته شده

7.03 %
USDT-BCH3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.000296
تاریخ : 1401/04/29 | 21:10
فروش : 0.000329
تاریخ : 1401/04/31 | 06:45
بسته شده

15.55 %
USDT-TONE
صرافی : kucoin
قیمت : 0.02948
تاریخ : 1401/04/29 | 20:35
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 78.55 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-COOHA
صرافی : kucoin
قیمت : 0.8179
تاریخ : 1401/04/29 | 20:15
فروش : 0.9039
تاریخ : 1401/04/30 | 01:30
بسته شده

0.00 %
USDT-ILA
صرافی : kucoin
قیمت : 0.004512
تاریخ : 1401/04/29 | 18:45
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 117.20 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-MATIC3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.020977
تاریخ : 1401/04/29 | 18:30
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 16.56 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز

برنز

500,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 30 روزه (1ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

نقره ای

1,500,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 90 روزه (3ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

طلایی

3,000,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 180 روزه (6ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

برنز حرفه ای

5,500,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 30 روزه (1ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

نقره ای حرفه ایی

16,000,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 90 روزه (3ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

طلایی حرفه ایی

30,000,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 180 روزه (6ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک
مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-FTM3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0457
تاریخ : 1401/04/29 | 18:10
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 5,002.48 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-STORE
صرافی : kucoin
قیمت : 0.03176
تاریخ : 1401/04/29 | 17:15
فروش : 0.03363
تاریخ : 1401/04/29 | 19:45
بسته شده

4.34 %
USDT-AAVE3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.001847
تاریخ : 1401/04/29 | 17:10
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 317,068.02 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-BCH3S
صرافی : kucoin
قیمت : 7.3389
تاریخ : 1401/04/29 | 15:00
فروش : 7.5422
تاریخ : 1401/04/29 | 16:30
بسته شده

6.06 %
USDT-GMM
صرافی : kucoin
قیمت : 0.001726
تاریخ : 1401/04/29 | 14:50
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 0.00 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-SUSHI3S
صرافی : kucoin
قیمت : 1.7301
تاریخ : 1401/04/29 | 14:00
فروش : 1.8978
تاریخ : 1401/04/29 | 21:20
بسته شده

12.57 %
USDT-XNL
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0438
تاریخ : 1401/04/29 | 13:50
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 66.67 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-MIR
صرافی : kucoin
قیمت : 0.2177
تاریخ : 1401/04/29 | 13:45
فروش : 0.2803
تاریخ : 1401/04/29 | 14:35
بسته شده

25.41 %
USDT-KYL
صرافی : kucoin
قیمت : 0.01365
تاریخ : 1401/04/29 | 13:45
فروش : 0.01409
تاریخ : 1401/04/31 | 14:55
بسته شده

3.23 %
USDT-ATOM3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.001281
تاریخ : 1401/04/29 | 13:30
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 161.28 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-BCH3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.000276
تاریخ : 1401/04/29 | 13:30
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 13,829,015.02 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-NEAR3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.003655
تاریخ : 1401/04/29 | 13:25
فروش : 0.003872
تاریخ : 1401/04/29 | 15:05
بسته شده

8.95 %