اخرین سیگنال های پر سود

سیگنال ها

مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-CFX
صرافی : kucoin
قیمت : 0.054693
تاریخ : 1401/05/11 | 21:35
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 245.83 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-OLE
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0645
تاریخ : 1401/05/11 | 21:25
فروش : 0.06643
تاریخ : 1401/05/11 | 21:50
بسته شده

7.24 %
USDT-UNI3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.5687
تاریخ : 1401/05/11 | 21:00
فروش : 0.5852
تاریخ : 1401/05/11 | 23:55
بسته شده

5.41 %
USDT-SUKU
صرافی : kucoin
قیمت : 0.10961
تاریخ : 1401/05/11 | 20:55
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 7.15 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-ZKT
صرافی : kucoin
قیمت : 2.756
تاریخ : 1401/05/11 | 20:50
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 41.51 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-APE3L
صرافی : kucoin
قیمت : 1.5197
تاریخ : 1401/05/11 | 19:55
فروش : 1.7239
تاریخ : 1401/05/11 | 21:05
بسته شده

16.78 %
USDT-KOK
صرافی : kucoin
قیمت : 0.3322
تاریخ : 1401/05/11 | 19:50
فروش : 0.3502
تاریخ : 1401/05/12 | 10:20
بسته شده

8.09 %
USDT-AAVE3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0974
تاریخ : 1401/05/11 | 19:25
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 13.95 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-APE3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.8218
تاریخ : 1401/05/11 | 18:55
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 167.16 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-NEAR3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.170318
تاریخ : 1401/05/11 | 18:20
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 324.79 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-XSR
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0002063
تاریخ : 1401/05/11 | 18:00
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 26.21 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-FRR
صرافی : kucoin
قیمت : 0.00236
تاریخ : 1401/05/11 | 17:30
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 91.56 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-VET3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.031783
تاریخ : 1401/05/11 | 16:40
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 74.58 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-WOMBAT
صرافی : kucoin
قیمت : 0.012514
تاریخ : 1401/05/11 | 16:15
فروش : 0.012995
تاریخ : 1401/05/11 | 16:25
بسته شده

7.37 %
TRX-WIN
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0029993
تاریخ : 1401/05/11 | 16:10
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 0.00 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-BCH3S
صرافی : kucoin
قیمت : 4.5805
تاریخ : 1401/05/11 | 14:25
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 33.57 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-DEGO
صرافی : kucoin
قیمت : 2.6807
تاریخ : 1401/05/11 | 14:00
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 132.83 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-WIN
صرافی : kucoin
قیمت : 0.00015147
تاریخ : 1401/05/11 | 13:50
فروش : 0.00015909
تاریخ : 1401/05/11 | 15:25
بسته شده

8.58 %
USDT-LOVE
صرافی : kucoin
قیمت : 0.00339
تاریخ : 1401/05/11 | 13:40
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 304.22 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-GARI
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0831
تاریخ : 1401/05/11 | 13:30
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 27.57 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز

برنز

500,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 30 روزه (1ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

نقره ای

1,500,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 90 روزه (3ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

طلایی

3,000,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 180 روزه (6ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

برنز حرفه ای

5,500,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 30 روزه (1ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

نقره ای حرفه ایی

16,000,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 90 روزه (3ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

طلایی حرفه ایی

30,000,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 180 روزه (6ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک
مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-OGV
صرافی : kucoin
قیمت : 0.00819
تاریخ : 1401/05/11 | 13:25
فروش : 0.00842
تاریخ : 1401/05/11 | 15:55
بسته شده

3.68 %
USDT-HAPI
صرافی : kucoin
قیمت : 9.2019
تاریخ : 1401/05/11 | 13:00
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 153.10 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-UNI3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.6777
تاریخ : 1401/05/11 | 12:25
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 97.92 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-GLMR
صرافی : kucoin
قیمت : 0.6371
تاریخ : 1401/05/11 | 12:00
فروش : 0.6706
تاریخ : 1401/05/11 | 18:40
بسته شده

9.57 %
USDT-KYL
صرافی : kucoin
قیمت : 0.01673
تاریخ : 1401/05/11 | 11:45
فروش : 0.01728
تاریخ : 1401/05/11 | 17:20
بسته شده

4.22 %
USDT-OLE
صرافی : kucoin
قیمت : 0.05373
تاریخ : 1401/05/11 | 11:30
فروش : 0.05828
تاریخ : 1401/05/11 | 17:10
بسته شده

11.13 %
USDT-FRA
صرافی : kucoin
قیمت : 0.00678
تاریخ : 1401/05/11 | 10:30
فروش : 0.00746
تاریخ : 1401/05/11 | 18:15
بسته شده

13.00 %
USDT-BADGER
صرافی : kucoin
قیمت : 5.1108
تاریخ : 1401/05/11 | 09:45
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 6.93 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-AVA
صرافی : kucoin
قیمت : 0.960877
تاریخ : 1401/05/11 | 08:20
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 22.79 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-SAND3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.006887
تاریخ : 1401/05/11 | 07:45
فروش : 0.007146
تاریخ : 1401/05/11 | 19:05
بسته شده

6.50 %
USDT-LINK3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.00296
تاریخ : 1401/05/11 | 07:40
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 114.85 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-LTC3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.003298
تاریخ : 1401/05/11 | 07:10
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 34.80 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز