اخرین سیگنال های پر سود

سیگنال ها

مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-AXS3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.002854
تاریخ : 1401/05/11 | 06:35
فروش : 0.003027
تاریخ : 1401/05/11 | 21:45
بسته شده

9.49 %
USDT-FLAME
صرافی : kucoin
قیمت : 0.03386
تاریخ : 1401/05/11 | 06:25
فروش : 0.03495
تاریخ : 1401/05/11 | 15:20
بسته شده

4.87 %
USDT-DOGE3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.002494
تاریخ : 1401/05/11 | 06:20
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 173,357.68 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-DOT3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.002504
تاریخ : 1401/05/11 | 06:15
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 108,086.23 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-GALAX3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.25763
تاریخ : 1401/05/11 | 05:15
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 3,754.51 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-WAX
صرافی : kucoin
قیمت : 0.1258
تاریخ : 1401/05/11 | 05:05
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 2.42 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-ZCX
صرافی : kucoin
قیمت : 0.1986
تاریخ : 1401/05/11 | 04:45
فروش : 0.22
تاریخ : 1401/05/11 | 10:55
بسته شده

13.04 %
USDT-VISION
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0063
تاریخ : 1401/05/11 | 04:25
فروش : 0.00674
تاریخ : 1401/05/11 | 06:50
بسته شده

9.73 %
USDT-CQT
صرافی : kucoin
قیمت : 0.1125
تاریخ : 1401/05/11 | 03:55
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 310.65 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-FTM3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0329
تاریخ : 1401/05/11 | 03:25
فروش : 0.0338
تاریخ : 1401/05/11 | 05:45
بسته شده

5.82 %
USDT-GLMR
صرافی : kucoin
قیمت : 0.7484
تاریخ : 1401/05/11 | 03:20
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 9.74 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-APE3L
صرافی : kucoin
قیمت : 1.4282
تاریخ : 1401/05/11 | 02:45
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 263.06 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-KYL
صرافی : kucoin
قیمت : 0.01715
تاریخ : 1401/05/11 | 02:25
فروش : 0.01912
تاریخ : 1401/05/11 | 04:10
بسته شده

14.51 %
USDT-XSR
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0002471
تاریخ : 1401/05/11 | 00:50
فروش : 0.0002811
تاریخ : 1401/05/11 | 01:30
بسته شده

17.41 %
USDT-MANA3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.4159
تاریخ : 1401/05/11 | 00:45
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 1,008.86 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-FRR
صرافی : kucoin
قیمت : 0.00222
تاریخ : 1401/05/11 | 00:40
فروش : 0.00229
تاریخ : 1401/05/11 | 04:35
بسته شده

5.90 %
USDT-LSK
صرافی : binance
قیمت : 1.496
تاریخ : 1401/05/11 | 00:35
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 115.71 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-CARD
صرافی : kucoin
قیمت : 0.001989
تاریخ : 1401/05/11 | 00:25
فروش : 0.00208
تاریخ : 1401/05/11 | 01:15
بسته شده

1.09 %
USDT-IXS
صرافی : kucoin
قیمت : 0.03915
تاریخ : 1401/05/11 | 00:00
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 203.42 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-GALAX3S
صرافی : kucoin
قیمت : 1.0465
تاریخ : 1401/05/10 | 23:35
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 498.00 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز

برنز

500,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 30 روزه (1ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

نقره ای

1,500,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 90 روزه (3ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

طلایی

3,000,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 180 روزه (6ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

برنز حرفه ای

5,500,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 30 روزه (1ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

نقره ای حرفه ایی

16,000,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 90 روزه (3ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

طلایی حرفه ایی

30,000,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 180 روزه (6ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک
مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-UPO
صرافی : kucoin
قیمت : 0.02324
تاریخ : 1401/05/10 | 23:10
فروش : 0.02392
تاریخ : 1401/05/12 | 08:35
بسته شده

1.53 %
USDT-CHZ
صرافی : binance
قیمت : 0.1434
تاریخ : 1401/05/10 | 23:00
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 106.35 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-TRB
صرافی : binance
قیمت : 26.09
تاریخ : 1401/05/10 | 22:40
فروش : 28.81
تاریخ : 1401/05/11 | 07:05
بسته شده

15.14 %
USDT-ACH
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0144
تاریخ : 1401/05/10 | 22:35
فروش : 0.01576
تاریخ : 1401/05/11 | 22:50
بسته شده

12.87 %
USDT-DREP
صرافی : binance
قیمت : 0.6031
تاریخ : 1401/05/10 | 22:20
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 49.15 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-BCH3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.000374
تاریخ : 1401/05/10 | 21:40
فروش : 0.000388
تاریخ : 1401/05/11 | 05:50
بسته شده

10.74 %
USDT-LBP
صرافی : kucoin
قیمت : 0.002819
تاریخ : 1401/05/10 | 20:55
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 148.24 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-SWASH
صرافی : kucoin
قیمت : 0.02258
تاریخ : 1401/05/10 | 19:55
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 66.25 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-PLATO
صرافی : kucoin
قیمت : 0.001851
تاریخ : 1401/05/10 | 19:10
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 12.32 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-GALAX3S
صرافی : kucoin
قیمت : 1.3805
تاریخ : 1401/05/10 | 18:30
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 353.32 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-FRR
صرافی : kucoin
قیمت : 0.00195
تاریخ : 1401/05/10 | 18:25
فروش : 0.00205
تاریخ : 1401/05/10 | 19:05
بسته شده

8.74 %
USDT-APE3L
صرافی : kucoin
قیمت : 1.8545
تاریخ : 1401/05/10 | 17:20
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 179.60 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز