اخرین سیگنال های پر سود

سیگنال ها

مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-KDON
صرافی : kucoin
قیمت : 0.02055
تاریخ : 1401/05/10 | 17:10
فروش : 0.02117
تاریخ : 1401/05/10 | 19:45
بسته شده

5.15 %
USDT-IXS
صرافی : kucoin
قیمت : 0.04014
تاریخ : 1401/05/10 | 16:25
فروش : 0.0412
تاریخ : 1401/05/10 | 21:50
بسته شده

6.25 %
USDT-KOK
صرافی : kucoin
قیمت : 0.339
تاریخ : 1401/05/10 | 16:05
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 45.31 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-SOL3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.000865
تاریخ : 1401/05/10 | 15:25
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 1,475,014.68 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-KMD
صرافی : binance
قیمت : 0.3168
تاریخ : 1401/05/10 | 15:15
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 33.74 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-LPOOL
صرافی : kucoin
قیمت : 0.1602
تاریخ : 1401/05/10 | 14:55
فروش : 0.1672
تاریخ : 1401/05/12 | 14:55
بسته شده

5.95 %
USDT-HIVE
صرافی : binance
قیمت : 0.8856
تاریخ : 1401/05/10 | 14:50
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 2.00 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-PBX
صرافی : kucoin
قیمت : 0.001732
تاریخ : 1401/05/10 | 14:20
فروش : 0.001827
تاریخ : 1401/05/10 | 20:35
بسته شده

6.73 %
USDT-LUNA
صرافی : binance
قیمت : 2.3911
تاریخ : 1401/05/10 | 12:40
فروش : 2.4662
تاریخ : 1401/05/10 | 20:40
بسته شده

7.81 %
USDT-WELL
صرافی : kucoin
قیمت : 0.01336
تاریخ : 1401/05/10 | 10:30
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 57.13 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-WNXM
صرافی : binance
قیمت : 20.55
تاریخ : 1401/05/10 | 09:20
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 112.21 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-SUSHI3S
صرافی : kucoin
قیمت : 1.0913
تاریخ : 1401/05/10 | 08:30
فروش : 1.1637
تاریخ : 1401/05/10 | 12:25
بسته شده

10.98 %
USDT-FRA
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0029
تاریخ : 1401/05/10 | 06:05
فروش : 0.00432
تاریخ : 1401/05/10 | 10:10
بسته شده

39.92 %
USDT-APE3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.7118
تاریخ : 1401/05/10 | 05:45
فروش : 0.7477
تاریخ : 1401/05/10 | 12:05
بسته شده

8.66 %
USDT-NMR
صرافی : kucoin
قیمت : 21.417
تاریخ : 1401/05/10 | 05:15
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 14.42 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-XRP3S
صرافی : kucoin
قیمت : 14.8926
تاریخ : 1401/05/10 | 05:05
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 54.94 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-JASMY3S
صرافی : kucoin
قیمت : 8.8124
تاریخ : 1401/05/10 | 04:25
فروش : 9.0507
تاریخ : 1401/05/10 | 12:50
بسته شده

6.87 %
USDT-DREP
صرافی : binance
قیمت : 0.6242
تاریخ : 1401/05/10 | 03:05
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 44.10 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-ATOM3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.001229
تاریخ : 1401/05/10 | 03:05
فروش : 0.001273
تاریخ : 1401/05/10 | 09:45
بسته شده

4.92 %
USDT-KDON
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0308
تاریخ : 1401/05/10 | 03:00
فروش : 0.03183
تاریخ : 1401/05/10 | 03:45
بسته شده

5.30 %

برنز

500,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 30 روزه (1ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

نقره ای

1,500,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 90 روزه (3ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

طلایی

3,000,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 180 روزه (6ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

برنز حرفه ای

5,500,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 30 روزه (1ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

نقره ای حرفه ایی

16,000,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 90 روزه (3ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

طلایی حرفه ایی

30,000,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 180 روزه (6ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک
مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-VET3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.033152
تاریخ : 1401/05/10 | 02:15
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 67.37 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-ACE
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0182
تاریخ : 1401/05/10 | 02:00
فروش : 0.01878
تاریخ : 1401/05/10 | 21:55
بسته شده

5.91 %
USDT-DOT3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.6618
تاریخ : 1401/05/10 | 01:50
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 159.74 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-PHNX
صرافی : kucoin
قیمت : 0.00789
تاریخ : 1401/05/10 | 01:00
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 405.70 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-SHFT
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0245
تاریخ : 1401/05/10 | 00:20
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 24.92 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-VET3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.4404
تاریخ : 1401/05/09 | 23:40
فروش : 0.5105
تاریخ : 1401/05/10 | 04:05
بسته شده

18.37 %
USDT-SAND3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.00694
تاریخ : 1401/05/09 | 23:35
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 476.08 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-YFDAI
صرافی : kucoin
قیمت : 35.89
تاریخ : 1401/05/09 | 23:25
فروش : 37.32
تاریخ : 1401/05/10 | 11:05
بسته شده

6.27 %
USDT-PUNDIX
صرافی : kucoin
قیمت : 0.6762
تاریخ : 1401/05/09 | 23:10
فروش : 0.7511
تاریخ : 1401/05/10 | 01:25
بسته شده

18.03 %
USDT-ETH3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.004001
تاریخ : 1401/05/09 | 22:50
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 35.92 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-AVAX3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.248
تاریخ : 1401/05/09 | 22:45
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 151.29 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-MARS4
صرافی : kucoin
قیمت : 0.00229
تاریخ : 1401/05/09 | 21:40
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 118.34 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز