اخرین سیگنال های پر سود

سیگنال ها

مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-MFT
صرافی : binance
قیمت : 0.004352
تاریخ : 1399/11/07 | 02:49
فروش : 0.00414200
تاریخ : 1399/11/07 | 09:54
بسته شده

54.64 %
USDT-COMP
صرافی : binance
قیمت : 207.19
تاریخ : 1399/11/07 | 01:47
فروش : 211.95000000
تاریخ : 1399/11/07 | 03:30
بسته شده

67.89 %
USDT-VITE
صرافی : binance
قیمت : 0.02173
تاریخ : 1399/11/07 | 00:58
فروش : 0.02317000
تاریخ : 1399/11/07 | 01:00
بسته شده

9.48 %
USDT-COCOS
صرافی : binance
قیمت : 0.7213
تاریخ : 1399/11/07 | 00:47
فروش : 0.67840000
تاریخ : 1399/11/07 | 03:31
بسته شده

1.08 %
USDT-OCEAN
صرافی : binance
قیمت : 0.6287
تاریخ : 1399/11/07 | 00:46
فروش : 0.58780000
تاریخ : 1399/11/07 | 07:06
بسته شده

0.59 %
USDT-SAND
صرافی : binance
قیمت : 0.090106
تاریخ : 1399/11/07 | 00:41
فروش : 0.09159900
تاریخ : 1399/11/07 | 02:55
بسته شده

3.66 %
USDT-COTI
صرافی : binance
قیمت : 0.06927
تاریخ : 1399/11/06 | 23:55
فروش : 0.06500000
تاریخ : 1399/11/07 | 10:15
بسته شده

1.26 %
USDT-DCR
صرافی : binance
قیمت : 55
تاریخ : 1399/11/06 | 22:19
فروش : 56.66500000
تاریخ : 1399/11/06 | 23:30
بسته شده

20.50 %
USDT-IRIS
صرافی : binance
قیمت : 0.06636
تاریخ : 1399/11/06 | 22:05
فروش : 0.06701000
تاریخ : 1399/11/06 | 23:35
بسته شده

3.38 %
USDT-ZEN
صرافی : binance
قیمت : 35.999
تاریخ : 1399/11/06 | 21:02
فروش : 36.42800000
تاریخ : 1399/11/06 | 21:15
بسته شده

3.26 %
USDT-TCT
صرافی : binance
قیمت : 0.010795
تاریخ : 1399/11/06 | 20:01
فروش : 0.01032500
تاریخ : 1399/11/07 | 03:32
بسته شده

18.63 %
USDT-TRB
صرافی : binance
قیمت : 30.819
تاریخ : 1399/11/06 | 19:59
فروش : 28.92100000
تاریخ : 1399/11/07 | 00:52
بسته شده

0.89 %
USDT-SAND
صرافی : binance
قیمت : 0.095802
تاریخ : 1399/11/06 | 19:57
فروش : 0.08995000
تاریخ : 1399/11/07 | 00:39
بسته شده

1.40 %
USDT-MFT
صرافی : binance
قیمت : 0.004581
تاریخ : 1399/11/06 | 19:41
فروش : 0.00465700
تاریخ : 1399/11/06 | 22:07
بسته شده

46.91 %
USDT-PERL
صرافی : binance
قیمت : 0.03889
تاریخ : 1399/11/06 | 18:45
فروش : 0.03982000
تاریخ : 1399/11/06 | 21:37
بسته شده

4.99 %
USDT-STPT
صرافی : binance
قیمت : 0.02385
تاریخ : 1399/11/06 | 13:47
فروش : 0.02447
تاریخ : 1399/11/06 | 16:21
بسته شده

2.68 %
USDT-FTM
صرافی : binance
قیمت : 0.05989
تاریخ : 1399/11/06 | 10:52
فروش : 0.05587000
تاریخ : 1399/11/06 | 12:50
بسته شده

97.71 %
USDT-COCOS
صرافی : binance
قیمت : 0.804
تاریخ : 1399/11/06 | 10:40
فروش : 0.76290000
تاریخ : 1399/11/06 | 16:42
بسته شده

1.99 %
USDT-SUSHI
صرافی : binance
قیمت : 8.708
تاریخ : 1399/11/06 | 07:18
فروش : 8.31100000
تاریخ : 1399/11/06 | 10:41
بسته شده

12.72 %
USDT-COCOS
صرافی : binance
قیمت : 0.7629
تاریخ : 1399/11/05 | 20:27
فروش : 0.70920000
تاریخ : 1399/11/05 | 20:48
بسته شده

0.97 %

برنز

500,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 30 روزه (1ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

نقره ای

1,500,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 90 روزه (3ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

طلایی

3,000,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 180 روزه (6ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

برنز حرفه ای

5,500,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 30 روزه (1ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

نقره ای حرفه ایی

16,000,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 90 روزه (3ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

طلایی حرفه ایی

30,000,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 180 روزه (6ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک
مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-BLZ
صرافی : binance
قیمت : 0.13268
تاریخ : 1399/11/05 | 20:02
فروش : 0.13473000
تاریخ : 1399/11/06 | 05:05
بسته شده

7.85 %
USDT-DUSK
صرافی : binance
قیمت : 0.0667
تاریخ : 1399/11/05 | 19:59
فروش : 0.06980000
تاریخ : 1399/11/06 | 01:07
بسته شده

9.90 %
USDT-KAVA
صرافی : binance
قیمت : 2.4663
تاریخ : 1399/11/05 | 19:52
فروش : 2.55670000
تاریخ : 1399/11/05 | 21:35
بسته شده

5.75 %
USDT-IRIS
صرافی : binance
قیمت : 0.06497
تاریخ : 1399/11/05 | 19:45
فروش : 0.06654000
تاریخ : 1399/11/06 | 06:41
بسته شده

4.73 %
USDT-KNC
صرافی : binance
قیمت : 1.35
تاریخ : 1399/11/05 | 19:40
فروش : 1.40400000
تاریخ : 1399/11/06 | 04:30
بسته شده

6.22 %
USDT-FTM
صرافی : binance
قیمت : 0.05405
تاریخ : 1399/11/05 | 19:22
فروش : 0.05443000
تاریخ : 1399/11/05 | 20:12
بسته شده

119.07 %
USDT-COCOS
صرافی : binance
قیمت : 0.805
تاریخ : 1399/11/05 | 19:08
فروش : 0.75810000
تاریخ : 1399/11/05 | 20:32
بسته شده

1.38 %
USDT-FET
صرافی : binance
قیمت : 0.08644
تاریخ : 1399/11/05 | 18:20
فروش : 0.08730000
تاریخ : 1399/11/05 | 18:36
بسته شده

19.74 %
USDT-CELR
صرافی : binance
قیمت : 0.00758
تاریخ : 1399/11/05 | 16:04
فروش : 0.00713000
تاریخ : 1399/11/05 | 22:51
بسته شده

5.67 %
USDT-CRV
صرافی : binance
قیمت : 2.241
تاریخ : 1399/11/05 | 16:01
فروش : 2.29500000
تاریخ : 1399/11/06 | 02:55
بسته شده

5.62 %
USDT-STPT
صرافی : binance
قیمت : 0.02194
تاریخ : 1399/11/05 | 15:48
فروش : 0.02249
تاریخ : 1399/11/05 | 17:25
بسته شده

3.87 %
USDT-KAVA
صرافی : binance
قیمت : 2.3826
تاریخ : 1399/11/05 | 15:44
فروش : 2.57170000
تاریخ : 1399/11/05 | 18:36
بسته شده

9.96 %