اخرین سیگنال های پر سود

سیگنال ها

مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-ANKR
صرافی : binance
قیمت : 0.010172
تاریخ : 1399/11/04 | 13:57
فروش : 0.01047300
تاریخ : 1399/11/04 | 22:06
بسته شده

12.54 %
USDT-FUN
صرافی : binance
قیمت : 0.016556
تاریخ : 1399/11/04 | 13:52
فروش : 0.01685000
تاریخ : 1399/11/04 | 19:16
بسته شده

88.22 %
USDT-MANA
صرافی : binance
قیمت : 0.18325
تاریخ : 1399/11/04 | 13:35
فروش : 0.18529000
تاریخ : 1399/11/04 | 16:20
بسته شده

3.14 %
USDT-VITE
صرافی : binance
قیمت : 0.02084
تاریخ : 1399/11/04 | 08:43
فروش : 0.02151000
تاریخ : 1399/11/04 | 13:05
بسته شده

11.85 %
USDT-DATA
صرافی : binance
قیمت : 0.06492
تاریخ : 1399/11/04 | 08:31
فروش : 0.06750000
تاریخ : 1399/11/04 | 12:58
بسته شده

6.28 %
USDT-COCOS
صرافی : binance
قیمت : 0.669
تاریخ : 1399/11/04 | 06:07
فروش : 0.64000000
تاریخ : 1399/11/04 | 06:39
بسته شده

2.96 %
USDT-MANA
صرافی : binance
قیمت : 0.17627
تاریخ : 1399/11/04 | 05:43
فروش : 0.18200000
تاریخ : 1399/11/04 | 07:26
بسته شده

5.26 %
USDT-BAT
صرافی : binance
قیمت : 0.3359
تاریخ : 1399/11/04 | 04:50
فروش : 0.34470000
تاریخ : 1399/11/04 | 05:23
بسته شده

4.73 %
USDT-VITE
صرافی : binance
قیمت : 0.02097
تاریخ : 1399/11/04 | 04:43
فروش : 0.02118000
تاریخ : 1399/11/04 | 05:29
بسته شده

11.16 %
USDT-VTHO
صرافی : binance
قیمت : 0.001419
تاریخ : 1399/11/04 | 03:46
فروش : 0.00142700
تاریخ : 1399/11/04 | 03:59
بسته شده

3.95 %
USDT-ENJ
صرافی : binance
قیمت : 0.37677
تاریخ : 1399/11/04 | 02:33
فروش : 0.38029000
تاریخ : 1399/11/04 | 03:14
بسته شده

3.10 %
USDT-SAND
صرافی : binance
قیمت : 0.107791
تاریخ : 1399/11/04 | 02:27
فروش : 0.11022000
تاریخ : 1399/11/04 | 03:04
بسته شده

4.55 %
USDT-DATA
صرافی : binance
قیمت : 0.06344
تاریخ : 1399/11/04 | 02:01
فروش : 0.06264000
تاریخ : 1399/11/04 | 02:32
بسته شده

4.02 %
USDT-NKN
صرافی : binance
قیمت : 0.02482
تاریخ : 1399/11/04 | 00:59
فروش : 0.02516000
تاریخ : 1399/11/04 | 05:42
بسته شده

19.34 %
USDT-RSR
صرافی : binance
قیمت : 0.03782
تاریخ : 1399/11/03 | 21:17
فروش : 0.03862000
تاریخ : 1399/11/03 | 22:47
بسته شده

4.18 %
USDT-PERL
صرافی : binance
قیمت : 0.03695
تاریخ : 1399/11/03 | 20:29
فروش : 0.03528000
تاریخ : 1399/11/03 | 23:35
بسته شده

3.30 %
USDT-DOCK
صرافی : binance
قیمت : 0.02345
تاریخ : 1399/11/03 | 19:11
فروش : 0.02366000
تاریخ : 1399/11/03 | 23:05
بسته شده

3.01 %
USDT-AION
صرافی : binance
قیمت : 0.0968
تاریخ : 1399/11/03 | 19:07
فروش : 0.09340000
تاریخ : 1399/11/03 | 20:06
بسته شده

3.00 %
USDT-CRV
صرافی : binance
قیمت : 1.983
تاریخ : 1399/11/03 | 15:10
فروش : 1.90400000
تاریخ : 1399/11/03 | 18:03
بسته شده

19.36 %
USDT-PERL
صرافی : binance
قیمت : 0.0355
تاریخ : 1399/11/03 | 13:58
فروش : 0.03601000
تاریخ : 1399/11/03 | 14:44
بسته شده

7.52 %

برنز

500,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 30 روزه (1ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

نقره ای

1,500,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 90 روزه (3ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

طلایی

3,000,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 180 روزه (6ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

برنز حرفه ای

5,500,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 30 روزه (1ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

نقره ای حرفه ایی

16,000,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 90 روزه (3ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

طلایی حرفه ایی

30,000,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 180 روزه (6ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک
مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-HBAR
صرافی : binance
قیمت : 0.09996
تاریخ : 1399/11/02 | 20:36
فروش : 0.10300000
تاریخ : 1399/11/02 | 23:32
بسته شده

5.20 %
USDT-REN
صرافی : binance
قیمت : 0.61179
تاریخ : 1399/11/02 | 20:31
فروش : 0.63582000
تاریخ : 1399/11/02 | 23:34
بسته شده

6.75 %
USDT-SAND
صرافی : binance
قیمت : 0.117546
تاریخ : 1399/11/02 | 20:30
فروش : 0.12002600
تاریخ : 1399/11/02 | 20:48
بسته شده

4.52 %
USDT-TROY
صرافی : binance
قیمت : 0.003918
تاریخ : 1399/11/02 | 20:25
فروش : 0.00395930
تاریخ : 1399/11/02 | 22:25
بسته شده

11.53 %
USDT-KNC
صرافی : binance
قیمت : 1.312
تاریخ : 1399/11/02 | 20:24
فروش : 1.39200000
تاریخ : 1399/11/02 | 22:53
بسته شده

8.31 %
USDT-OCEAN
صرافی : binance
قیمت : 0.4927
تاریخ : 1399/11/02 | 20:23
فروش : 0.50910000
تاریخ : 1399/11/02 | 23:57
بسته شده

10.19 %
USDT-AION
صرافی : binance
قیمت : 0.09
تاریخ : 1399/11/02 | 20:22
فروش : 0.09160000
تاریخ : 1399/11/02 | 23:52
بسته شده

3.89 %
USDT-DOCK
صرافی : binance
قیمت : 0.025337
تاریخ : 1399/11/02 | 20:16
فروش : 0.02562600
تاریخ : 1399/11/03 | 00:32
بسته شده

3.34 %
USDT-DCR
صرافی : binance
قیمت : 50.638
تاریخ : 1399/11/02 | 20:15
فروش : 51.94800000
تاریخ : 1399/11/03 | 00:15
بسته شده

30.88 %
USDT-SAND
صرافی : binance
قیمت : 0.125766
تاریخ : 1399/11/02 | 19:55
فروش : 0.12002100
تاریخ : 1399/11/02 | 20:26
بسته شده

1.78 %
USDT-KNC
صرافی : binance
قیمت : 1.333
تاریخ : 1399/11/02 | 17:44
فروش : 1.35800000
تاریخ : 1399/11/02 | 17:50
بسته شده

4.05 %
USDT-AION
صرافی : binance
قیمت : 0.0873
تاریخ : 1399/11/02 | 17:39
فروش : 0.08940000
تاریخ : 1399/11/02 | 19:12
بسته شده

4.70 %