اخرین سیگنال های پر سود

سیگنال ها

مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-SAND
صرافی : binance
قیمت : 0.131688
تاریخ : 1399/11/02 | 17:26
فروش : 0.13727800
تاریخ : 1399/11/02 | 17:32
بسته شده

6.84 %
USDT-MDT
صرافی : binance
قیمت : 0.02066
تاریخ : 1399/11/02 | 16:37
فروش : 0.02196000
تاریخ : 1399/11/02 | 17:06
بسته شده

20.57 %
USDT-DOCK
صرافی : binance
قیمت : 0.027182
تاریخ : 1399/11/02 | 15:21
فروش : 0.02616400
تاریخ : 1399/11/02 | 20:06
بسته شده

2.26 %
USDT-VITE
صرافی : binance
قیمت : 0.02457
تاریخ : 1399/11/02 | 15:20
فروش : 0.02360000
تاریخ : 1399/11/02 | 15:44
بسته شده

2.65 %
USDT-PERL
صرافی : binance
قیمت : 0.03371
تاریخ : 1399/11/02 | 14:32
فروش : 0.03182000
تاریخ : 1399/11/02 | 15:37
بسته شده

13.23 %
USDT-KEY
صرافی : binance
قیمت : 0.002482
تاریخ : 1399/11/02 | 12:03
فروش : 0.00239600
تاریخ : 1399/11/02 | 15:30
بسته شده

25.34 %
USDT-HBAR
صرافی : binance
قیمت : 0.09936
تاریخ : 1399/11/02 | 12:02
فروش : 0.09455000
تاریخ : 1399/11/02 | 12:44
بسته شده

1.24 %
USDT-ANKR
صرافی : binance
قیمت : 0.011525
تاریخ : 1399/11/02 | 11:41
فروش : 0.01088000
تاریخ : 1399/11/02 | 12:42
بسته شده

0.48 %
USDT-VITE
صرافی : binance
قیمت : 0.02382
تاریخ : 1399/11/02 | 09:29
فروش : 0.02443000
تاریخ : 1399/11/02 | 09:37
بسته شده

5.12 %
USDT-HBAR
صرافی : binance
قیمت : 0.10841
تاریخ : 1399/11/02 | 08:52
فروش : 0.10434000
تاریخ : 1399/11/02 | 10:39
بسته شده

2.29 %
USDT-CELR
صرافی : binance
قیمت : 0.00746
تاریخ : 1399/11/02 | 08:37
فروش : 0.00720000
تاریخ : 1399/11/02 | 12:10
بسته شده

7.37 %
USDT-COMP
صرافی : binance
قیمت : 193.89
تاریخ : 1399/11/02 | 08:35
فروش : 196.81000000
تاریخ : 1399/11/02 | 11:52
بسته شده

79.41 %
USDT-IRIS
صرافی : binance
قیمت : 0.06449
تاریخ : 1399/11/02 | 08:30
فروش : 0.06699
تاریخ : 1399/11/02 | 09:18
بسته شده

6.78 %
USDT-ZEN
صرافی : binance
قیمت : 30.186
تاریخ : 1399/11/02 | 08:24
فروش : 29.01900000
تاریخ : 1399/11/02 | 12:04
بسته شده

22.70 %
USDT-RLC
صرافی : binance
قیمت : 1.3037
تاریخ : 1399/11/02 | 08:23
فروش : 1.35550000
تاریخ : 1399/11/02 | 10:51
بسته شده

6.21 %
USDT-SUSHI
صرافی : binance
قیمت : 6.789
تاریخ : 1399/11/02 | 08:17
فروش : 6.45900000
تاریخ : 1399/11/02 | 12:01
بسته شده

44.59 %
USDT-DOT
صرافی : binance
قیمت : 16.7784
تاریخ : 1399/11/02 | 08:16
فروش : 15.88380000
تاریخ : 1399/11/02 | 12:42
بسته شده

1.05 %
USDT-VTHO
صرافی : binance
قیمت : 0.001458
تاریخ : 1399/11/02 | 07:47
فروش : 0.00140100
تاریخ : 1399/11/02 | 08:35
بسته شده

2.13 %
USDT-NKN
صرافی : binance
قیمت : 0.02449
تاریخ : 1399/11/02 | 07:38
فروش : 0.02355000
تاریخ : 1399/11/02 | 12:22
بسته شده

20.95 %
USDT-DOCK
صرافی : binance
قیمت : 0.0275
تاریخ : 1399/11/02 | 07:29
فروش : 0.02800000
تاریخ : 1399/11/02 | 11:22
بسته شده

4.13 %

برنز

500,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 30 روزه (1ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

نقره ای

1,500,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 90 روزه (3ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

طلایی

3,000,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 180 روزه (6ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

برنز حرفه ای

5,500,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 30 روزه (1ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

نقره ای حرفه ایی

16,000,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 90 روزه (3ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

طلایی حرفه ایی

30,000,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 180 روزه (6ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک
مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-CELR
صرافی : binance
قیمت : 0.00776
تاریخ : 1399/11/02 | 07:07
فروش : 0.00730000
تاریخ : 1399/11/02 | 11:41
بسته شده

3.22 %
USDT-HBAR
صرافی : binance
قیمت : 0.11524
تاریخ : 1399/11/02 | 06:03
فروش : 0.11656000
تاریخ : 1399/11/02 | 06:32
بسته شده

3.30 %
USDT-VITE
صرافی : binance
قیمت : 0.02188
تاریخ : 1399/11/02 | 04:40
فروش : 0.02293000
تاریخ : 1399/11/02 | 05:05
بسته شده

7.27 %
USDT-DATA
صرافی : binance
قیمت : 0.05892
تاریخ : 1399/11/02 | 04:36
فروش : 0.05561000
تاریخ : 1399/11/02 | 08:35
بسته شده

1.15 %
USDT-SOL
صرافی : binance
قیمت : 3.609
تاریخ : 1399/11/02 | 04:03
فروش : 3.43080000
تاریخ : 1399/11/02 | 12:43
بسته شده

16.55 %
USDT-ANKR
صرافی : binance
قیمت : 0.012979
تاریخ : 1399/11/02 | 03:35
فروش : 0.01241600
تاریخ : 1399/11/02 | 03:41
بسته شده

1.89 %
USDT-COTI
صرافی : binance
قیمت : 0.0698
تاریخ : 1399/11/02 | 01:07
فروش : 0.07160000
تاریخ : 1399/11/02 | 03:03
بسته شده

4.89 %
USDT-CRV
صرافی : binance
قیمت : 1.537
تاریخ : 1399/11/02 | 00:51
فروش : 1.56600000
تاریخ : 1399/11/02 | 02:37
بسته شده

54.00 %
USDT-FET
صرافی : binance
قیمت : 0.09025
تاریخ : 1399/11/02 | 00:45
فروش : 0.08685000
تاریخ : 1399/11/02 | 08:17
بسته شده

14.68 %
USDT-VTHO
صرافی : binance
قیمت : 0.001401
تاریخ : 1399/11/02 | 00:38
فروش : 0.00142800
تاریخ : 1399/11/02 | 04:02
بسته شده

5.42 %
USDT-ENJ
صرافی : binance
قیمت : 0.39354
تاریخ : 1399/11/01 | 10:22
فروش : 0.41000000
تاریخ : 1399/11/01 | 11:24
بسته شده

6.33 %
USDT-IRIS
صرافی : binance
قیمت : 0.06878
تاریخ : 1399/11/01 | 10:04
فروش : 0.06521000
تاریخ : 1399/11/01 | 13:10
بسته شده

1.05 %