اخرین سیگنال های پر سود

سیگنال ها

مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-HBAR
صرافی : binance
قیمت : 0.10271
تاریخ : 1399/11/01 | 09:44
فروش : 0.09801000
تاریخ : 1399/11/01 | 09:50
بسته شده

2.03 %
USDT-BLZ
صرافی : binance
قیمت : 0.15276
تاریخ : 1399/11/01 | 07:54
فروش : 0.14954000
تاریخ : 1399/11/01 | 13:02
بسته شده

3.99 %
USDT-REN
صرافی : binance
قیمت : 0.69789
تاریخ : 1399/11/01 | 07:27
فروش : 0.71300000
تاریخ : 1399/11/01 | 09:12
بسته شده

4.50 %
USDT-DREP
صرافی : binance
قیمت : 0.004054
تاریخ : 1399/11/01 | 07:17
فروش : 0.00409100
تاریخ : 1399/11/01 | 07:17
بسته شده

2.17 %
USDT-COTI
صرافی : binance
قیمت : 0.06429
تاریخ : 1399/11/01 | 07:13
فروش : 0.06438000
تاریخ : 1399/11/01 | 07:13
بسته شده

0.14 %
USDT-ANKR
صرافی : binance
قیمت : 0.009019
تاریخ : 1399/11/01 | 07:09
فروش : 0.00904900
تاریخ : 1399/11/01 | 07:09
بسته شده

26.93 %
USDT-CRV
صرافی : binance
قیمت : 1.335
تاریخ : 1399/11/01 | 06:55
فروش : 1.34200000
تاریخ : 1399/11/01 | 06:55
بسته شده

77.30 %
USDT-VTHO
صرافی : binance
قیمت : 0.001341
تاریخ : 1399/11/01 | 06:41
فروش : 0.00134400
تاریخ : 1399/11/01 | 06:41
بسته شده

4.40 %
USDT-MANA
صرافی : binance
قیمت : 0.13292
تاریخ : 1399/11/01 | 05:22
فروش : 0.13411000
تاریخ : 1399/11/01 | 05:22
بسته شده

12.07 %
USDT-MFT
صرافی : binance
قیمت : 0.003921
تاریخ : 1399/11/01 | 05:16
فروش : 0.00393400
تاریخ : 1399/11/01 | 05:16
بسته شده

71.64 %
USDT-IRIS
صرافی : binance
قیمت : 0.0697
تاریخ : 1399/11/01 | 04:35
فروش : 0.06988000
تاریخ : 1399/11/01 | 04:35
بسته شده

0.26 %
USDT-VTHO
صرافی : binance
قیمت : 0.001371
تاریخ : 1399/11/01 | 03:40
فروش : 0.00137600
تاریخ : 1399/11/01 | 03:40
بسته شده

2.12 %
USDT-AION
صرافی : binance
قیمت : 0.0859
تاریخ : 1399/11/01 | 03:32
فروش : 0.08660000
تاریخ : 1399/11/01 | 03:32
بسته شده

0.81 %
USDT-IRIS
صرافی : binance
قیمت : 0.06604
تاریخ : 1399/11/01 | 03:15
فروش : 0.06625000
تاریخ : 1399/11/01 | 03:15
بسته شده

0.32 %
USDT-IRIS
صرافی : binance
قیمت : 0.06658
تاریخ : 1399/11/01 | 01:07
فروش : 0.06659000
تاریخ : 1399/11/01 | 01:07
بسته شده

0.02 %
USDT-CELR
صرافی : binance
قیمت : 0.0078
تاریخ : 1399/10/30 | 18:28
فروش : 0.00752000
تاریخ : 1399/10/30 | 21:54
بسته شده

2.69 %
USDT-COS
صرافی : binance
قیمت : 0.0094
تاریخ : 1399/10/30 | 18:14
فروش : 0.00918000
تاریخ : 1399/10/30 | 21:54
بسته شده

3.19 %
USDT-CHR
صرافی : binance
قیمت : 0.03123
تاریخ : 1399/10/30 | 18:09
فروش : 0.03500000
تاریخ : 1399/10/30 | 20:53
بسته شده

14.44 %
USDT-ENJ
صرافی : binance
قیمت : 0.36489
تاریخ : 1399/10/30 | 17:50
فروش : 0.34256000
تاریخ : 1399/10/30 | 19:48
بسته شده

1.38 %
USDT-ARPA
صرافی : binance
قیمت : 0.02714
تاریخ : 1399/10/30 | 17:39
فروش : 0.02723000
تاریخ : 1399/10/30 | 21:54
بسته شده

1.99 %

برنز

500,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 30 روزه (1ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

نقره ای

1,500,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 90 روزه (3ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

طلایی

3,000,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 180 روزه (6ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

برنز حرفه ای

5,500,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 30 روزه (1ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

نقره ای حرفه ایی

16,000,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 90 روزه (3ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

طلایی حرفه ایی

30,000,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 180 روزه (6ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک
مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-COS
صرافی : binance
قیمت : 0.00991
تاریخ : 1399/10/30 | 16:16
فروش : 0.00931000
تاریخ : 1399/10/30 | 18:16
بسته شده

2.42 %
USDT-COTI
صرافی : binance
قیمت : 0.07063
تاریخ : 1399/10/30 | 16:10
فروش : 0.07019000
تاریخ : 1399/10/30 | 21:54
بسته شده

2.28 %
USDT-MFT
صرافی : binance
قیمت : 0.00436
تاریخ : 1399/10/30 | 15:56
فروش : 0.00423700
تاریخ : 1399/10/30 | 21:54
بسته شده

54.36 %
USDT-ENJ
صرافی : binance
قیمت : 0.35424
تاریخ : 1399/10/30 | 15:32
فروش : 0.36501000
تاریخ : 1399/10/30 | 15:54
بسته شده

5.79 %
USDT-NKN
صرافی : binance
قیمت : 0.02407
تاریخ : 1399/10/30 | 14:45
فروش : 0.02533000
تاریخ : 1399/10/30 | 19:11
بسته شده

23.06 %
USDT-LRC
صرافی : binance
قیمت : 0.43415
تاریخ : 1399/10/30 | 14:07
فروش : 0.45594000
تاریخ : 1399/10/30 | 15:36
بسته شده

16.27 %
USDT-VTHO
صرافی : binance
قیمت : 0.001532
تاریخ : 1399/10/30 | 13:54
فروش : 0.00143400
تاریخ : 1399/10/30 | 14:36
بسته شده

0.91 %
USDT-BTT
صرافی : binance
قیمت : 0.0003771
تاریخ : 1399/10/30 | 13:39
فروش : 0.00037440
تاریخ : 1399/10/30 | 21:54
بسته شده

2.15 %
USDT-IRIS
صرافی : binance
قیمت : 0.06471
تاریخ : 1399/10/30 | 13:38
فروش : 0.06865000
تاریخ : 1399/10/30 | 14:17
بسته شده

8.47 %
USDT-COS
صرافی : binance
قیمت : 0.01041
تاریخ : 1399/10/30 | 12:52
فروش : 0.00978000
تاریخ : 1399/10/30 | 16:35
بسته شده

1.54 %
USDT-MFT
صرافی : binance
قیمت : 0.00465
تاریخ : 1399/10/30 | 12:49
فروش : 0.00436800
تاریخ : 1399/10/30 | 15:54
بسته شده

44.73 %
USDT-NANO
صرافی : binance
قیمت : 3.5619
تاریخ : 1399/10/30 | 11:41
فروش : 3.63810000
تاریخ : 1399/10/30 | 21:43
بسته شده

4.37 %