اخرین سیگنال های پر سود

سیگنال ها

مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-FUN
صرافی : binance
قیمت : 0.018754
تاریخ : 1399/10/30 | 11:09
فروش : 0.01787000
تاریخ : 1399/10/30 | 21:54
بسته شده

66.16 %
USDT-PERL
صرافی : binance
قیمت : 0.03289
تاریخ : 1399/10/30 | 10:16
فروش : 0.03358000
تاریخ : 1399/10/30 | 15:31
بسته شده

16.05 %
USDT-COS
صرافی : binance
قیمت : 0.01006
تاریخ : 1399/10/30 | 09:51
فروش : 0.01116000
تاریخ : 1399/10/30 | 12:09
بسته شده

14.31 %
USDT-KEY
صرافی : binance
قیمت : 0.002791
تاریخ : 1399/10/30 | 09:50
فروش : 0.00275200
تاریخ : 1399/10/30 | 21:54
بسته شده

11.47 %
USDT-ARDR
صرافی : binance
قیمت : 0.08567
تاریخ : 1399/10/30 | 09:41
فروش : 0.08726000
تاریخ : 1399/10/30 | 13:33
بسته شده

4.19 %
USDT-VTHO
صرافی : binance
قیمت : 0.001674
تاریخ : 1399/10/30 | 09:30
فروش : 0.00157300
تاریخ : 1399/10/30 | 09:56
بسته شده

1.02 %
USDT-COTI
صرافی : binance
قیمت : 0.07096
تاریخ : 1399/10/30 | 09:15
فروش : 0.07300000
تاریخ : 1399/10/30 | 15:22
بسته شده

5.55 %
USDT-COS
صرافی : binance
قیمت : 0.01045
تاریخ : 1399/10/30 | 08:55
فروش : 0.01116000
تاریخ : 1399/10/30 | 12:09
بسته شده

10.05 %
USDT-KEY
صرافی : binance
قیمت : 0.002913
تاریخ : 1399/10/30 | 08:33
فروش : 0.00303300
تاریخ : 1399/10/30 | 09:03
بسته شده

6.80 %
USDT-ATOM
صرافی : binance
قیمت : 9.24
تاریخ : 1399/10/30 | 08:27
فروش : 9.42000000
تاریخ : 1399/10/30 | 13:55
بسته شده

4.00 %
USDT-MITH
صرافی : binance
قیمت : 0.0105
تاریخ : 1399/10/30 | 08:25
فروش : 0.00994000
تاریخ : 1399/10/30 | 21:54
بسته شده

17.33 %
USDT-MFT
صرافی : binance
قیمت : 0.004943
تاریخ : 1399/10/30 | 08:19
فروش : 0.00464500
تاریخ : 1399/10/30 | 09:21
بسته شده

36.15 %
USDT-CRV
صرافی : binance
قیمت : 1.481
تاریخ : 1399/10/30 | 06:52
فروش : 1.44300000
تاریخ : 1399/10/30 | 21:54
بسته شده

59.82 %
USDT-VTHO
صرافی : binance
قیمت : 0.001586
تاریخ : 1399/10/30 | 06:32
فروش : 0.00166100
تاریخ : 1399/10/30 | 07:02
بسته شده

7.19 %
USDT-LTO
صرافی : binance
قیمت : 0.25851
تاریخ : 1399/10/30 | 05:24
فروش : 0.26249000
تاریخ : 1399/10/30 | 06:50
بسته شده

4.01 %
USDT-VTHO
صرافی : binance
قیمت : 0.001586
تاریخ : 1399/10/30 | 03:50
فروش : 0.00161000
تاریخ : 1399/10/30 | 04:15
بسته شده

4.10 %
USDT-LTO
صرافی : binance
قیمت : 0.21927
تاریخ : 1399/10/29 | 21:03
فروش : 0.24513000
تاریخ : 1399/10/30 | 02:21
بسته شده

14.01 %
USDT-YFI
صرافی : binance
قیمت : 36707.8
تاریخ : 1399/10/29 | 20:49
فروش : 37690.56000000
تاریخ : 1399/10/30 | 04:04
بسته شده

4.87 %
USDT-CRV
صرافی : binance
قیمت : 1.41
تاریخ : 1399/10/29 | 20:46
فروش : 1.48800000
تاریخ : 1399/10/30 | 00:53
بسته شده

67.87 %
USDT-GTO
صرافی : binance
قیمت : 0.01678
تاریخ : 1399/10/29 | 18:14
فروش : 0.01574000
تاریخ : 1399/10/29 | 19:17
بسته شده

3.58 %

برنز

500,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 30 روزه (1ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

نقره ای

1,500,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 90 روزه (3ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

طلایی

3,000,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 180 روزه (6ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

برنز حرفه ای

5,500,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 30 روزه (1ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

نقره ای حرفه ایی

16,000,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 90 روزه (3ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

طلایی حرفه ایی

30,000,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 180 روزه (6ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک
مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-COCOS
صرافی : binance
قیمت : 0.000594
تاریخ : 1399/10/29 | 15:36
فروش : 0.00062200
تاریخ : 1399/10/29 | 17:50
بسته شده

70,438.72 %
USDT-VTHO
صرافی : binance
قیمت : 0.001256
تاریخ : 1399/10/29 | 15:22
فروش : 0.00132900
تاریخ : 1399/10/29 | 15:33
بسته شده

11.46 %
USDT-GTO
صرافی : binance
قیمت : 0.01622
تاریخ : 1399/10/29 | 15:16
فروش : 0.01724000
تاریخ : 1399/10/29 | 17:44
بسته شده

8.88 %
USDT-NANO
صرافی : binance
قیمت : 3.69
تاریخ : 1399/10/29 | 14:50
فروش : 3.80230000
تاریخ : 1399/10/29 | 16:09
بسته شده

5.42 %
USDT-SOL
صرافی : binance
قیمت : 3.8985
تاریخ : 1399/10/29 | 14:45
فروش : 3.74500000
تاریخ : 1399/10/30 | 21:54
بسته شده

7.90 %
USDT-DUSK
صرافی : binance
قیمت : 0.0652
تاریخ : 1399/10/29 | 14:43
فروش : 0.06710000
تاریخ : 1399/10/29 | 15:58
بسته شده

12.42 %
USDT-COTI
صرافی : binance
قیمت : 0.06429
تاریخ : 1399/10/29 | 14:42
فروش : 0.06641000
تاریخ : 1399/10/29 | 16:12
بسته شده

5.43 %
USDT-HBAR
صرافی : binance
قیمت : 0.05977
تاریخ : 1399/10/29 | 14:41
فروش : 0.06120000
تاریخ : 1399/10/29 | 17:03
بسته شده

32.94 %
USDT-CRV
صرافی : binance
قیمت : 1.547
تاریخ : 1399/10/29 | 14:40
فروش : 1.44900000
تاریخ : 1399/10/29 | 16:14
بسته شده

53.01 %
USDT-RLC
صرافی : binance
قیمت : 1.216
تاریخ : 1399/10/29 | 14:39
فروش : 1.24790000
تاریخ : 1399/10/29 | 18:05
بسته شده

4.80 %
USDT-OMG
صرافی : binance
قیمت : 4.0715
تاریخ : 1399/10/29 | 14:38
فروش : 4.17130000
تاریخ : 1399/10/30 | 01:19
بسته شده

5.03 %
USDT-GTO
صرافی : binance
قیمت : 0.01661
تاریخ : 1399/10/29 | 14:12
فروش : 0.01556000
تاریخ : 1399/10/29 | 15:41
بسته شده

3.07 %