اخرین سیگنال های پر سود

سیگنال ها

مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-COS
صرافی : binance
قیمت : 0.00753
تاریخ : 1399/10/26 | 23:39
فروش : 0.00772
تاریخ : 1399/10/27 | 00:28
بسته شده

26.03 %
USDT-COTI
صرافی : binance
قیمت : 0.05334
تاریخ : 1399/10/26 | 23:37
فروش : 0.05815000
تاریخ : 1399/10/27 | 05:59
بسته شده

19.16 %
USDT-CRV
صرافی : binance
قیمت : 1.008
تاریخ : 1399/10/26 | 23:32
فروش : 1.09000000
تاریخ : 1399/10/27 | 01:17
بسته شده

134.82 %
USDT-DATA
صرافی : binance
قیمت : 0.04492
تاریخ : 1399/10/26 | 23:31
فروش : 0.04705000
تاریخ : 1399/10/27 | 05:08
بسته شده

28.67 %
USDT-DOT
صرافی : binance
قیمت : 12.577
تاریخ : 1399/10/26 | 23:29
فروش : 13.02480000
تاریخ : 1399/10/27 | 02:51
بسته شده

28.68 %
USDT-SUSHI
صرافی : binance
قیمت : 6.387
تاریخ : 1399/10/26 | 23:20
فروش : 5.98100000
تاریخ : 1399/10/26 | 23:40
بسته شده

53.69 %