اخرین سیگنال های پر سود

سیگنال ها

مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-TIME
صرافی : kucoin
قیمت : 74.065
تاریخ : 1401/05/09 | 03:05
فروش : 84.194
تاریخ : 1401/05/09 | 16:40
بسته شده

17.53 %
USDT-VAI
صرافی : kucoin
قیمت : 0.012391
تاریخ : 1401/05/09 | 02:55
فروش : 0.01285
تاریخ : 1401/05/09 | 13:00
بسته شده

8.17 %
USDT-PCX
صرافی : kucoin
قیمت : 0.8139
تاریخ : 1401/05/09 | 02:50
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 16.59 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-FRA
صرافی : kucoin
قیمت : 0.00296
تاریخ : 1401/05/09 | 02:35
فروش : 0.003216
تاریخ : 1401/05/09 | 03:30
بسته شده

13.58 %
USDT-YFI
صرافی : binance
قیمت : 12341.9
تاریخ : 1401/05/09 | 01:25
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 26.25 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-LPT
صرافی : kucoin
قیمت : 11.9634
تاریخ : 1401/05/09 | 00:25
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 20.72 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-XPR
صرافی : kucoin
قیمت : 0.00323
تاریخ : 1401/05/09 | 00:20
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 105.63 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-KDON
صرافی : kucoin
قیمت : 0.02078
تاریخ : 1401/05/08 | 21:55
فروش : 0.02174
تاریخ : 1401/05/08 | 22:30
بسته شده

5.13 %
USDT-XDB
صرافی : kucoin
قیمت : 0.03388
تاریخ : 1401/05/08 | 21:45
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 2.43 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-AXS3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0678
تاریخ : 1401/05/08 | 20:50
فروش : 0.0695
تاریخ : 1401/05/08 | 21:35
بسته شده

4.32 %
USDT-GMT3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.4427
تاریخ : 1401/05/08 | 20:25
فروش : 0.4592
تاریخ : 1401/05/08 | 22:20
بسته شده

6.94 %
USDT-APE3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.6746
تاریخ : 1401/05/08 | 20:20
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 225.46 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-VSYS
صرافی : kucoin
قیمت : 0.001937
تاریخ : 1401/05/08 | 20:10
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 26.37 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-AVAX3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.2491
تاریخ : 1401/05/08 | 20:00
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 150.18 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-FRM
صرافی : kucoin
قیمت : 0.03001
تاریخ : 1401/05/08 | 19:50
فروش : 0.03078
تاریخ : 1401/05/08 | 22:45
بسته شده

4.66 %
USDT-MANA3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.3399
تاریخ : 1401/05/08 | 19:35
فروش : 0.3553
تاریخ : 1401/05/09 | 00:35
بسته شده

7.89 %
USDT-WTC
صرافی : binance
قیمت : 0.382
تاریخ : 1401/05/08 | 16:25
فروش : 0.3997
تاریخ : 1401/05/08 | 16:45
بسته شده

6.54 %
USDT-JASMY3S
صرافی : kucoin
قیمت : 11.93
تاریخ : 1401/05/08 | 15:25
فروش : 12.7974
تاریخ : 1401/05/09 | 03:15
بسته شده

13.19 %
USDT-AXS3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.003803
تاریخ : 1401/05/08 | 14:40
فروش : 0.004109
تاریخ : 1401/05/08 | 21:05
بسته شده

11.52 %
USDT-NEAR3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.003238
تاریخ : 1401/05/08 | 14:35
فروش : 0.003329
تاریخ : 1401/05/08 | 17:55
بسته شده

5.94 %

برنز

500,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 30 روزه (1ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

نقره ای

1,500,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 90 روزه (3ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

طلایی

3,000,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 180 روزه (6ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

برنز حرفه ای

5,500,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 30 روزه (1ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

نقره ای حرفه ایی

16,000,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 90 روزه (3ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

طلایی حرفه ایی

30,000,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 180 روزه (6ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک
مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-ICP
صرافی : kucoin
قیمت : 8.32
تاریخ : 1401/05/08 | 13:45
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 17.46 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-HIBAYC
صرافی : kucoin
قیمت : 0.1683
تاریخ : 1401/05/08 | 11:15
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 269.40 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-SAND3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.007243
تاریخ : 1401/05/08 | 11:00
فروش : 0.007882
تاریخ : 1401/05/10 | 11:00
بسته شده

10.47 %
USDT-PLATO
صرافی : kucoin
قیمت : 0.002415
تاریخ : 1401/05/08 | 10:55
فروش : 0.002489
تاریخ : 1401/05/08 | 11:30
بسته شده

8.69 %
USDT-WAN
صرافی : binance
قیمت : 0.2476
تاریخ : 1401/05/08 | 10:35
فروش : 0.255
تاریخ : 1401/05/11 | 21:40
بسته شده

4.73 %
USDT-UNFI
صرافی : kucoin
قیمت : 9.54
تاریخ : 1401/05/08 | 10:25
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 57.09 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-KONO
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0388
تاریخ : 1401/05/08 | 09:50
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 23.88 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-CULT
صرافی : kucoin
قیمت : 0.000016743
تاریخ : 1401/05/08 | 09:30
فروش : 0.00001823
تاریخ : 1401/05/10 | 20:45
بسته شده

2.79 %
USDT-GST
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0359
تاریخ : 1401/05/01 | 13:35
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 83.66 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-APE3L
صرافی : kucoin
قیمت : 1.547
تاریخ : 1401/05/01 | 13:30
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 51.26 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-SAND3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.009054
تاریخ : 1401/05/01 | 13:25
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 5,293.17 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-ATOM3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.001501
تاریخ : 1401/05/01 | 13:25
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 122.98 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز