اخرین سیگنال های پر سود

سیگنال ها

مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-LYM
صرافی : kucoin
قیمت : 0.003197
تاریخ : 1401/05/01 | 11:50
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 114.11 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-CREDI
صرافی : kucoin
قیمت : 0.002827
تاریخ : 1401/05/01 | 11:30
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 1,953.73 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-RBP
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0668
تاریخ : 1401/05/01 | 10:45
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 2.85 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-ZCX
صرافی : kucoin
قیمت : 0.3391
تاریخ : 1401/05/01 | 10:05
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 30.79 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-FIDA
صرافی : kucoin
قیمت : 0.4998
تاریخ : 1401/05/01 | 09:20
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 94.45 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-ETH3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.006858
تاریخ : 1401/05/01 | 09:10
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 21,941.38 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-APE3S
صرافی : kucoin
قیمت : 1.1942
تاریخ : 1401/05/01 | 06:20
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 83.85 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-GALAX3S
صرافی : kucoin
قیمت : 2.2429
تاریخ : 1401/05/01 | 05:50
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 179.02 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-AXS3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.2101
تاریخ : 1401/05/01 | 05:45
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 724.59 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-ATOM3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.2276
تاریخ : 1401/05/01 | 05:00
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 9.56 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-SRBP
صرافی : kucoin
قیمت : 1.6155
تاریخ : 1401/05/01 | 04:25
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 114.14 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-TIDAL
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0003659
تاریخ : 1401/05/01 | 02:05
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 59.30 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-UNI3S
صرافی : kucoin
قیمت : 1.5476
تاریخ : 1401/05/01 | 01:55
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 7.97 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-VXV
صرافی : kucoin
قیمت : 0.4453
تاریخ : 1401/05/01 | 01:50
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 347.38 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-BRISE
صرافی : kucoin
قیمت : 0.000000403
تاریخ : 1401/05/01 | 00:35
فروش : 0.0000004247
تاریخ : 1401/05/01 | 04:10
بسته شده

6.70 %
USDT-EDG
صرافی : kucoin
قیمت : 0.001364
تاریخ : 1401/05/01 | 00:30
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 61.29 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-BTC3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.005613
تاریخ : 1401/05/01 | 00:15
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 224.33 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-ZRX
صرافی : binance
قیمت : 0.3088
تاریخ : 1401/05/01 | 00:15
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 364.51 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-AAVE3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.001491
تاریخ : 1401/05/01 | 00:10
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 392,796.94 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-BTCUP
صرافی : binance
قیمت : 5.793
تاریخ : 1401/05/01 | 00:05
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 191.71 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز

برنز

500,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 30 روزه (1ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

نقره ای

1,500,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 90 روزه (3ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

طلایی

3,000,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 180 روزه (6ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

برنز حرفه ای

5,500,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 30 روزه (1ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

نقره ای حرفه ایی

16,000,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 90 روزه (3ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

طلایی حرفه ایی

30,000,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 180 روزه (6ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک
مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-PNT
صرافی : binance
قیمت : 0.3361
تاریخ : 1401/05/01 | 00:05
فروش : 0.3475
تاریخ : 1401/05/01 | 06:25
بسته شده

6.99 %
USDT-COOHA
صرافی : kucoin
قیمت : 0.7115
تاریخ : 1401/04/31 | 22:55
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 65.99 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-EOS3S
صرافی : kucoin
قیمت : 2.2102
تاریخ : 1401/04/31 | 22:25
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 9.52 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-TITAN
صرافی : kucoin
قیمت : 1.182
تاریخ : 1401/04/31 | 22:05
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 37.04 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-NEAR3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.003652
تاریخ : 1401/04/31 | 21:55
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 56,399.03 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-TAUM
صرافی : kucoin
قیمت : 0.00328
تاریخ : 1401/04/31 | 20:50
فروش : 0.00343
تاریخ : 1401/05/01 | 02:20
بسته شده

11.00 %
USDT-APE3L
صرافی : kucoin
قیمت : 1.6169
تاریخ : 1401/04/31 | 20:15
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 220.69 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-BCH3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.000325
تاریخ : 1401/04/31 | 20:10
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 34,850,327.69 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-UNI3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.002406
تاریخ : 1401/04/31 | 20:05
فروش : 0.002489
تاریخ : 1401/05/01 | 09:30
بسته شده

4.34 %
USDT-DOT3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.002438
تاریخ : 1401/04/31 | 20:00
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 111,014.98 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-GMT3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.9843
تاریخ : 1401/04/31 | 19:50
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 1,514.54 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-LBP
صرافی : kucoin
قیمت : 0.001977
تاریخ : 1401/04/31 | 19:45
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 253.97 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز