اخرین سیگنال های پر سود

سیگنال ها

مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-NIF
صرافی : kucoin
قیمت : 0.9728
تاریخ : 1401/04/31 | 18:20
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 3.88 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-FTM3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.559813
تاریخ : 1401/04/31 | 18:05
فروش : 0.60673
تاریخ : 1401/05/01 | 11:40
بسته شده

11.66 %
USDT-FTM3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0431
تاریخ : 1401/04/31 | 16:45
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 5,310.29 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-RBP
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0779
تاریخ : 1401/04/31 | 16:30
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 13.00 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-PBR
صرافی : kucoin
قیمت : 0.07012
تاریخ : 1401/04/31 | 15:40
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 170.68 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-SWINGBY
صرافی : kucoin
قیمت : 0.00225
تاریخ : 1401/04/31 | 15:35
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 245.40 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-GRIN
صرافی : kucoin
قیمت : 0.131341
تاریخ : 1401/04/31 | 15:05
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 198.03 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-AXS3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.1917
تاریخ : 1401/04/31 | 15:00
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 35.86 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-SRBP
صرافی : kucoin
قیمت : 1.825
تاریخ : 1401/04/31 | 14:40
فروش : 2.1505
تاریخ : 1401/04/31 | 19:35
بسته شده

17.89 %
USDT-ATOM3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.2118
تاریخ : 1401/04/31 | 13:55
فروش : 0.22
تاریخ : 1401/04/31 | 19:05
بسته شده

7.76 %
USDT-EOS3S
صرافی : kucoin
قیمت : 3.0348
تاریخ : 1401/04/31 | 13:45
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 2.53 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-MSWAP
صرافی : kucoin
قیمت : 0.00178
تاریخ : 1401/04/31 | 13:40
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 13.45 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-DOGE3S
صرافی : kucoin
قیمت : 1.8421
تاریخ : 1401/04/31 | 13:40
فروش : 2.093
تاریخ : 1401/05/01 | 03:10
بسته شده

18.45 %
USDT-AVAX3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.3183
تاریخ : 1401/04/31 | 13:35
فروش : 0.3383
تاریخ : 1401/04/31 | 18:45
بسته شده

9.64 %
USDT-ACA
صرافی : kucoin
قیمت : 0.2962
تاریخ : 1401/04/31 | 13:00
فروش : 0.3054
تاریخ : 1401/05/01 | 00:20
بسته شده

5.63 %
USDT-KAI
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0098478
تاریخ : 1401/04/31 | 12:30
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 8.70 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-MATIC3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.019163
تاریخ : 1401/04/31 | 12:25
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 27.59 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-LMR
صرافی : kucoin
قیمت : 0.02859
تاریخ : 1401/04/31 | 12:20
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 139.25 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-STARLY
صرافی : kucoin
قیمت : 0.1013
تاریخ : 1401/04/31 | 11:50
فروش : 0.1043
تاریخ : 1401/04/31 | 12:50
بسته شده

4.16 %
USDT-SYLO
صرافی : kucoin
قیمت : 0.004847
تاریخ : 1401/04/31 | 11:45
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 12.26 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز

برنز

500,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 30 روزه (1ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

نقره ای

1,500,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 90 روزه (3ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

طلایی

3,000,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 180 روزه (6ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

برنز حرفه ای

5,500,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 30 روزه (1ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

نقره ای حرفه ایی

16,000,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 90 روزه (3ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

طلایی حرفه ایی

30,000,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 180 روزه (6ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک
مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-PLATO
صرافی : kucoin
قیمت : 0.002679
تاریخ : 1401/04/31 | 11:15
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 1.09 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-SON
صرافی : kucoin
قیمت : 0.000771
تاریخ : 1401/04/31 | 10:35
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 0.15 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-CREDI
صرافی : kucoin
قیمت : 0.00294
تاریخ : 1401/04/31 | 09:50
فروش : 0.003044
تاریخ : 1401/04/31 | 10:10
بسته شده

5.76 %
USDT-FORT
صرافی : kucoin
قیمت : 0.2799
تاریخ : 1401/04/31 | 09:40
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 20.02 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-SAND3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.009989
تاریخ : 1401/04/31 | 09:15
فروش : 0.01042
تاریخ : 1401/04/31 | 12:10
بسته شده

6.90 %
USDT-NEAR3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.17062
تاریخ : 1401/04/31 | 08:40
فروش : 0.179739
تاریخ : 1401/04/31 | 09:20
بسته شده

7.31 %
USDT-LOVE
صرافی : kucoin
قیمت : 0.003272
تاریخ : 1401/04/31 | 08:35
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 318.80 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-APE3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.9379
تاریخ : 1401/04/31 | 07:55
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 134.09 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-ARKER
صرافی : kucoin
قیمت : 0.002963
تاریخ : 1401/04/31 | 07:25
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 189.30 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-OOKI
صرافی : kucoin
قیمت : 0.005055
تاریخ : 1401/04/31 | 06:25
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 72.53 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-BCH3S
صرافی : kucoin
قیمت : 7.5689
تاریخ : 1401/04/31 | 06:20
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 17.02 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-MANA3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.5519
تاریخ : 1401/04/31 | 05:10
فروش : 0.6012
تاریخ : 1401/05/01 | 02:30
بسته شده

16.88 %