اخرین سیگنال های پر سود

سیگنال ها

مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-GMT3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.5668
تاریخ : 1401/04/31 | 04:50
فروش : 0.5874
تاریخ : 1401/04/31 | 19:25
بسته شده

7.82 %
USDT-PBR
صرافی : kucoin
قیمت : 0.07172
تاریخ : 1401/04/31 | 04:45
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 164.64 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-NIF
صرافی : kucoin
قیمت : 1.1888
تاریخ : 1401/04/31 | 04:30
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 1.70 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-ACA
صرافی : kucoin
قیمت : 0.2834
تاریخ : 1401/04/31 | 01:55
فروش : 0.3113
تاریخ : 1401/04/31 | 09:10
بسته شده

10.49 %
USDT-CFX
صرافی : kucoin
قیمت : 0.057241
تاریخ : 1401/04/31 | 01:45
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 230.44 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-SHFT
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0248
تاریخ : 1401/04/30 | 22:50
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 23.41 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-SYLO
صرافی : kucoin
قیمت : 0.005953
تاریخ : 1401/04/30 | 22:10
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 0.01 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-GEEQ
صرافی : kucoin
قیمت : 0.157
تاریخ : 1401/04/30 | 20:55
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 39.52 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-AXS3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.2209
تاریخ : 1401/04/30 | 20:45
فروش : 0.2351
تاریخ : 1401/05/01 | 01:40
بسته شده

10.05 %
USDT-ETHDOWN
صرافی : binance
قیمت : 1.075
تاریخ : 1401/04/30 | 20:45
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 42.74 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-GMT3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.6304
تاریخ : 1401/04/30 | 20:40
فروش : 0.6632
تاریخ : 1401/05/01 | 02:45
بسته شده

12.16 %
USDT-1EARTH
صرافی : kucoin
قیمت : 0.00377
تاریخ : 1401/04/30 | 19:20
فروش : 0.003932
تاریخ : 1401/04/30 | 22:30
بسته شده

8.11 %
USDT-LMR
صرافی : kucoin
قیمت : 0.03004
تاریخ : 1401/04/30 | 19:20
فروش : 0.03339
تاریخ : 1401/04/30 | 19:40
بسته شده

14.53 %
USDT-WOOP
صرافی : kucoin
قیمت : 0.01532
تاریخ : 1401/04/30 | 19:15
فروش : 0.01605
تاریخ : 1401/04/30 | 23:25
بسته شده

7.13 %
USDT-GMT3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.8967
تاریخ : 1401/04/30 | 19:05
فروش : 1.0131
تاریخ : 1401/04/30 | 22:00
بسته شده

17.91 %
USDT-CREDI
صرافی : kucoin
قیمت : 0.002292
تاریخ : 1401/04/30 | 18:00
فروش : 0.00239
تاریخ : 1401/04/30 | 18:30
بسته شده

10.13 %
USDT-NIF
صرافی : kucoin
قیمت : 1.2066
تاریخ : 1401/04/30 | 17:40
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 11.07 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-FITFI
صرافی : kucoin
قیمت : 0.1019
تاریخ : 1401/04/30 | 17:15
فروش : 0.1197
تاریخ : 1401/04/30 | 18:55
بسته شده

22.28 %
USDT-SAND3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.008122
تاریخ : 1401/04/30 | 17:05
فروش : 0.008342
تاریخ : 1401/04/30 | 17:55
بسته شده

5.65 %
USDT-FRA
صرافی : kucoin
قیمت : 0.001115
تاریخ : 1401/04/30 | 16:05
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 1,163.75 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز

برنز

500,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 30 روزه (1ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

نقره ای

1,500,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 90 روزه (3ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

طلایی

3,000,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 180 روزه (6ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

برنز حرفه ای

5,500,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 30 روزه (1ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

نقره ای حرفه ایی

16,000,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 90 روزه (3ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

طلایی حرفه ایی

30,000,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 180 روزه (6ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک
مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-SOLVE
صرافی : kucoin
قیمت : 0.05812
تاریخ : 1401/04/30 | 15:55
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 4.52 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-MBL
صرافی : binance
قیمت : 0.005074
تاریخ : 1401/04/30 | 13:45
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 42.45 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-NMR
صرافی : kucoin
قیمت : 18.838
تاریخ : 1401/04/30 | 13:45
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 54.96 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-MATIC3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0288
تاریخ : 1401/04/30 | 13:40
فروش : 0.0298
تاریخ : 1401/04/30 | 15:25
بسته شده

6.94 %
USDT-MIR
صرافی : kucoin
قیمت : 0.2258
تاریخ : 1401/04/30 | 12:20
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 105.31 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-GTO
صرافی : binance
قیمت : 0.02609
تاریخ : 1401/04/30 | 12:10
فروش : 0.02692
تاریخ : 1401/04/30 | 15:15
بسته شده

6.52 %
USDT-MITH
صرافی : binance
قیمت : 0.0535
تاریخ : 1401/04/30 | 12:05
فروش : 0.05656
تاریخ : 1401/04/30 | 12:15
بسته شده

7.25 %
USDT-GMT3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.6139
تاریخ : 1401/04/30 | 11:55
فروش : 0.6385
تاریخ : 1401/04/30 | 16:15
بسته شده

8.43 %
USDT-FTM3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0591
تاریخ : 1401/04/30 | 11:50
فروش : 0.0613
تاریخ : 1401/04/30 | 16:00
بسته شده

4.57 %
USDT-PERL
صرافی : binance
قیمت : 0.02557
تاریخ : 1401/04/30 | 11:50
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 110.25 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-AXS3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.2356
تاریخ : 1401/04/30 | 11:45
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 10.54 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-MEM
صرافی : kucoin
قیمت : 0.03134
تاریخ : 1401/04/30 | 11:15
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 255.93 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز